Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish

Meniny dnes oslavuje

Nedeľa, 24 marec 2019

Dnes má meniny
Gabriela
Zajtra má meniny
Marián

Štatistiky

Návštevníkov: 181168

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
Základné údaje

logo_programu_pion.giflogo_slovak.jpgflaga_ueunia_europejska_efrr_centralnie_sk.gif

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom navrhnutých aktivít nadviazanie partnerstiev medzi slovenskými a poľskými pedagógmi a žiakmi partnerských škôl za účelom spoločného spoznávania, vzdelávania a propagácie prihraničného regiónu v oblasti prírodného a kultúrno – historického dedičstva a vytvorenie prostredia ako základu pre budúce partnerstvá, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť projektu.

Čiastkové ciele: 

1.        vytvorenie spolupráce partnerských škôl, ktorá by kopírovala výrok učiteľa národov J.A.Komenského – „Škola hrou”,

2.        zorganizovanie spoločných výletov a podujatí v oblasti kultúry pre lepšie vytváranie kontaktov a posilňovanie väzieb medzi žiakmi a pedagógmi partnerských škôl,

3.        odstránenie spoločenských, jazykových a odborných bariér medzi cieľovými skupinami partnerských regiónov,

4.        vytvorenie aktivít pre žiakov základných škôl, ktoré by ich prilákali k aktívnemu využitiu voľného času, čo by pozitívne vplývalo na ich vzdelávanie a ich osobnostný rozvoj,

5.        prebudiť v cieľových skupinách záujem o kultúru, šport a zdravý životný štýl,

6.        vytvorenie priestoru pre rekreačné aktivity žiakov – škola v prírode,

7.        aktívne zapojenie žiakov základných škôl do realizácie projektu,

8.        zrekreovanie detí v horskom prostredí,

9.        propagácia projektu a partnerských krajov.

Projekt svojimi aktivitami priamo zabezpečuje naplnenie hlavného cieľa ako aj čiastkových cieľov Prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 – ĽUDIA – ĽUĎOM, keďže sa jedná o nadväzovanie cezhraničných kontaktov, ako aj vytváranie základov pre nové projekty v budúcnosti. Nosnou myšlienkou je pozitívna motivácia a aktívne zapojenie žiakov základných škôl do realizácie projektu. Účelom týchto aktivít je prioritne vytvorenie nových priateľstiev, ale v sekundárnom meradle má za účel odlákať deti od pasívneho využívania voľného času, čím sa obmedzí priestor pre vznik detskej kriminality. Účelom projektu je oboznámiť partnerov projektu so svojou históriou a kultúrou prostredníctvom moderných informačných technológií. Deti sa naučia využívať moderné technológie, čím získajú zručnosti potrebné pre ich budúci život. Jedná sa tak o zaujímavé prepojenie získania zručností pre budúcnosť prostredníctvom spracovania svojej histórie za účelom vytvorenia dnešného partnerstva.  

Cieľové skupiny:   

1.      žiaci partnerských škôl – v rámci vyhlásenej súťaže a spoločného pobytu získajú nové vedomosti a zručnosti,

2.      pedagógovia partnerských škôl – získanie nových skúseností a profesionálny rast,

3.      účastníci v rámci implementácie projektu (dodávatelia a odberatelia),

4.      účastníci konferencie – konferencia bude mať za účel prezentovať premenu tradičnej školy na modernú, čo je celková zmena obsahu vyučovania od memorovania informácií smerom k schopnosti ich získavať, vyhodnocovať a využívať,

5.      personál – pri realizácii projektu vzniknú nové pracovné miesta, čo bude mať pozitívny dopad na HDP.

Nepriami prijímatelia projektu sú v prvom rade rodiny žiakov partnerských škôl, ktorí sa prostredníctvom žiakov oboznámia s prihraničným regiónom. V širšom meradle bude mať projekt vplyv na celý prihraničný región, školy v prihraničnom regióne a jeho obyvateľov, nakoľko sa predpokladá zvýšenie návštevnosti spropagovaného regiónu prostredníctvom vybudovania školy v prírode, ktorá bude propagovaná aj prostredníctvom vydaného a rozdistribuovaného DVD materiálu a bulletinu. Ako už bolo spomenuté, účelom projektu je zároveň aktívne zapojenie žiakov do realizácie projektu prostredníctvom spracovania krátkej videovizitky o svojej škole a nácvikom programu, ktorým sa predstavia svojmu partnerovi. Predpokladáme, že týmto spôsobom budú deti motivované k aktívnemu využívaniu voľného času, čím sa zníži priestor pre detskú kriminalitu, z čoho bude mať úžitok celá spoločnosť. Vytvorením školy v prírode a rozšírením informácií o jej aktivitách prostredníctvom projektu, vzniká možnosť aby rôzne školy partnerských regiónov využívali možnosť školských pobytov v ekologicky čistom prostredí Levočských vrchov. Počas týchto pobytov majú deti možnosť pokračovať vo výuke v troch zrekonštruovaných triedach a zároveň si užívať čerstvý vzduch, ktorý vymenia za smog miest. Všetci budúci návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s prírodnými krásami a kultúrou Prešovského kraja, ktorý disponuje značným prírodným potenciálom, bohatou históriou a množstvom kultúrnych pamiatok, ľudovou architektúrou a folklórom.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

 
< Predchádzajúca

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Nižné Repaše
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.